การจัดหน่วย : หน่วยที่ 1กองบังคับการ
 
หน่วยที่ 1กองบังคับการ

 

น.อ. สุราษฎร์ แช่มวงษ์

ผบ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

น.อ. ชฎิล บุตรศรี 

รอง ผบ.ดย.ทอ.อย.

 

 

 

 

กองบังคับการ กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

        มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การกำลังพล และการเงิน

มีผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 

 

 

ฝ่ายจัดดำเนินงาน กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

 

น.อ. สำเลา พิศมัย

นจง.ดย.ทอ.อย.

        

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษาและสนับสนุนภารกิจหลักของ กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

ต่อหน่วยขึ้นตรง ทอ. ให้สำเร็จตรงตามเป้าหมาย            

         ภารกิจ

     ๑. เป็นฝ่ายอำนวยการให้กับ ผบ.ดย.ทอ.อย. และ รอง ผบ.ดย.ทอ.อย.

     ๒. ดำเนินงานด้านการติดต่อประสาน นขต.ในการปฏิบัติงานบรรเลงดนตรี

     ๓. ดำเนินงานจัดทำคิวงานและสถิติการบรรเลงของ กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

     ๔. ดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์และจัดทำบอร์ดข่าวสารของ กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

     ๕. ดำเนินงานจัดทำและดูแลโครงการต่างๆของ กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

     ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 


ฝ่ายกำลังพล กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

 

ร.อ. หญิง กาญจนา เกิดสุข

นกพ.ดย.ทอ.อย.

 

 

ฝ่ายการเงิน กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

ร.ท. ภานุพล ทับหิรัญ

นกง.ดย.ทอ.อย.

 

ฝ่ายธุรการ กองดุริยางค์ทหารอากาศฯ

ร.ต. สมโชค เกิดแก้ว 

นธก.ดย.ทอ.อย.

 

 

ร.ท. สายชล ใจหล่อ

น.ซ่อมเครื่องดุริยางค์ ฝ่ายพัสดุและซ่อมเครื่องดุริยางค์ ผรก.ดย.ทอ.อย.
ช่วยราชการ บก.ดย.ทอ.อย.   

 

 

 

ร.ต. หญิง  ดวงตา ตู้ศิริ

นชง. นักดนตรีอาวุโส ผหด.กดต.ดย.ทอ.อย.

ช่วยราชการ บก.ดย.ทอ.อย.

 

 

Page View : 6,400
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP