นโยบายผู้บังคับบัญชา
นโยบายเฉพาะผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปีพุทธศักราช 2562
Oct 17, 2018
พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476 หมวด 2 ว่าด้วยวินัย มาตรา 5 วินัยเป็นหลักสำคัญที่สุดสำหรับทหาร เพราะฉะนั้นทหารทุกคนจักต้องรักษาโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนท่านให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิด ตัวอย่างการกระทำผิดวินัยทหาร มีดังต่อไปนี้ ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย ไม่รักษามารยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร ก่อให้แตกความสามัคคีในหมู่ทหาร เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ กล่าวคำเท็จ ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร ไม่ตักเตือนสั่งสอนหรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำผิดตามโทษานุโทษ เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา
Oct 17, 2018
โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศจัดทำโครงการบริการทางวิชาการ ภายใต้ชื่อ "RTAF. School of Music Master Class 2016" ณ ร.ร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
Jan 21, 2016
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด วงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 35 และนานาชาติ ประจำปี 2559 ประเภท นั่งบรรเลง open division เมื่อวันที่ 8 ม.ค.59
Jan 13, 2016
ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558
Jan 08, 2016
Jan 08, 2016
Jan 04, 2016
ปีการศึกษา 2556 มีจำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จำนวน 3 ชิ้นงาน จากจำนวนผลงานครู อาจารย์ประจำทั้งหมด 23 คน
Dec 17, 2015
ทั้งหมด >>
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP