การจัดหน่วย : หน่วยที่ 5 โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ
หน่วยที่ 5 โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

 

 

นาวาอากาศเอก เอกศักดิ์  เทภาสิต

ผู้อำนวยการโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศฯ

 

 

นาวาอากาศโท สราวุธ  สุนันทราพรณ์

รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศฯ

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศฯ

      มีหน้าที่ ผลิตนักดนตรีให้กับกองทัพอากาศ พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพัฒนากำลังพลให้มีขีดความสามารถอย่างมีประสิทธิผล ตามนโยบายของกองทัพอากาศ

        ภารกิจ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี และตอบสนองนโยบายด้านการศึกษาของกองทัพ

        วิสัยทัศน์ โรงเรียนดุริยางค์ชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน (One of The Best Music Shools in ASEN) 

 

Page View : 4,113
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP